محاسبه ی وزن میلگرد

محاسبه ی قیمت روز میلگرد براساس وزن میلگرد استفاده شده در هر بندیل میلگرد محاسبه میشود و محاسبه ی وزن میلگرد یک فرمول منحصر به فرد خود را دارد و بسیاربرای پروژه های عمرانی حائز اهمیت میباشد و بر این اساس وزن و طول مقدار مورد نیاز میلگرد را مشخص میکنند.

 

محاسبه ی وزن میلگرد

فروش میلگرد بر اساس وزن صورت می گیرد و برای تعیین دقیق وزن میلگرد مورد نیاز باید فرمول محاسبه وزن بر اساس مقیاس طول را مد نظر قرار داد.

 

برای محاسبه میزان میلگرد مورد نیاز ساختمان از دو روش محاسبه کلی و محاسبه دقیق بر اساس متراژ مورد نیاز استفاده می شود.

محاسبه کلی

در روش محاسبات کلی به ازای هر متر مربع 40 تا 60 کیلوگرم میلگرد در نظر گرفته میشود که به هیچ عنوان روش درست و مقرون به صرفه ای نیست. زیرا میزان هدر رفتن میلگرد در پروژه بسیار زیاد است.

محاسبه دقیق

بهترین روش، روش دقیق محاسباتی وزن میلگرد است با استفاده از جدول لیستوفر و جدول اشتال محاسبه میشود.

فرمول محاسبه دقیق میلگرد مورد نیاز ساختمان به صورت زیر است:

نتیجه گیری

بنابراین برای محاسبه ی قیمت میلگرد باید از وزن هر بندیل میلگرد اطلاع داشته باشیم و با استفاده از فرمول وزن، قیمت بندیل میلگرد را محاسبه کنیم.

 


source:نحوه ی محاسبه ی قیمت میلگرد